Koło dziennikarskie


Koło dziennikarskie jest propozycją zajęć dla młodzieży z klas gimnazjalnych jak i licealnych. Program zakłada zdobywanie przez uczestników interdyscyplinarnych umiejętności: planowania, organizowania pracy, komunikacji, posługiwania się technologią informacyjną. Zachęca do podejmowania twórczych działań wzmagając aktywność i samodzielność.
Sprzyja wyrażaniu sądów i myśli.
W swym zakresie obejmuje wiedzę teoretyczną
(np. wprowadzanie terminologii dziennikarskiej) oraz praktyczną.
Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu w cyklu dwugodzinnym.

Cele programu koła dziennikarskiego:
- zapoznanie z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie,
- doskonalenie umiejętności komunikowania się,
- korzystanie z różnych źródeł informacji (encyklopedie, słowniki, prasa, radio, telewizja),
- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi pisemnych,
- doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym,
- przygotowanie uczniów do świadomego i krytycznego odbioru przekazów medialnych,
- rozwój wyobraźni, fantazji, ekspresji artystycznej,
- wykorzystanie programów i technik komputerowych.

Specyfika zajęć koła dziennikarskiego (kształtowanie praktycznych umiejętności) pozwala wykorzystywać różne metody aktywizujące pracę uczestnika.

Aby móc uczestniczyć w zajęciach niezbędne jest:

- zgłoszenie kandydata w sekretariacie Dębińskiego Centrum Kultury osobiście lub pod numerem tel. (14)6658661
- wypełnienie karty uczestnictwa
- uregulowanie opłaty miesięcznej.

 

KARTĘ UCZESTNIKA ZAJĘĆ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ